නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය

නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ සුවිශේෂී වැදගත්කමක් ඇත්තා වූ “නීතියේ ආධිපත්‍යය” සහ “අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය” සම්බන්ධයෙන් බලපෑමක් ඇති කරනු ලැබුවා වූ කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ අවධානය යොමු වී ඇත. අධිකරණය හා නීතිඥ වෘත්තීය එකම ක්ෂෙත්‍රයක කොටස් 2 ක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සෑම විටම සලකා ඇති අතර,

Criminal Defense Course

The Criminal Defense Course has been specifically designed to those who practice in criminal law across board. It is envisaged to guide particularly the young lawyers as to the practical application of the concepts and principles in criminal law. Those who attend have the privileges of interacting with highly acclaimed criminal law practitioners in the

Course on Election Law

The Course on Election law is offered by BASL in collaboration with the Election Commission of Sri Lanka targeting both lawyers and non lawyers alike. This specific area of law, whose knowledge is not in abundance in the society, is intended to raise awareness as to the effect of law relating to the elections. The