රජයේ ඉඩම් ලියාපදිංචියේදී නීත්‍යානුකූල නොවන පැවරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මඟින් සියළුම නීතිඥවරුන් දැනුවත් කිරීම

රජයේ ඉඩම් ලියාපදිංචියේදී නීත්‍යානුකූල නොවන පැවරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මඟින් සියළුම නීතිඥවරුන් දැනුවත් කිරීම