නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය

නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ සුවිශේෂී වැදගත්කමක් ඇත්තා වූ “නීතියේ ආධිපත්‍යය” සහ “අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය” සම්බන්ධයෙන් බලපෑමක් ඇති කරනු ලැබුවා වූ කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ අවධානය යොමු වී ඇත. අධිකරණය හා නීතිඥ වෘත්තීය එකම ක්ෂෙත්‍රයක කොටස් 2 ක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සෑම විටම සලකා ඇති අතර,

Criminal Defense Course

The Criminal Defense Course has been specifically designed to those who practice in criminal law across board. It is envisaged to guide particularly the young lawyers as to the practical application of the concepts and principles in criminal law. Those who attend have the privileges of interacting with highly acclaimed criminal law practitioners in the

Course on Election Law

The Course on Election law is offered by BASL in collaboration with the Election Commission of Sri Lanka targeting both lawyers and non lawyers alike. This specific area of law, whose knowledge is not in abundance in the society, is intended to raise awareness as to the effect of law relating to the elections. The

MESSAGE FROM PRESIDENT

First of all, I would like to wish all the Judicial Officers, President’s Counsels and Senior and junior members of the Bar a successful, meaningful and effective New Year 2019. I fervently wish the Judiciary and the Bar in collaboration will be able to achieve many milestones during this New Year. The BASL which is

Now BASL is online

The Bar Association of Sri Lanka, one of the most prestigious professional associations in Sri Lanka takes it pride to announce the re-launch of its official Website in January 2019. The official website of BASL can be accessed via www.basl.lk The website, which was long due saw the light of the day with the hosts of

Wish you Happy New Year 2019

Bar Association of Sri Lanka, the patron organization of the all the regional Bar Associations extends its warm wishes all the members practicing in law around the country for a Successful Year 2019 where you can usher your all aspirations into reality. The BASL which firmly stand by its membership both during ups and downs