නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය

නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය

නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ සුවිශේෂී වැදගත්කමක් ඇත්තා වූ “නීතියේ ආධිපත්‍යය” සහ “අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය” සම්බන්ධයෙන් බලපෑමක් ඇති කරනු ලැබුවා වූ කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ අවධානය යොමු වී ඇත. අධිකරණය හා නීතිඥ වෘත්තීය එකම ක්ෂෙත්‍රයක කොටස් 2 ක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සෑම විටම සලකා ඇති අතර,

ADDRESS BY MR. KALINGA INDATISSA PC, PRESIDENT OF THE BASL AT THE CEREMONIAL SITTING TO WELCOME HIS LORDSHIP THE CHIEF JUSTICE – 15TH MAY 2019

ADDRESS BY MR. KALINGA INDATISSA PC, PRESIDENT OF THE BASL AT THE CEREMONIAL SITTING TO WELCOME HIS LORDSHIP THE CHIEF JUSTICE – 15TH MAY 2019

My Lord the Chief Justice, Their Lordships and their Ladyships of the Supreme Court, His Lordship the President and other Hon. Judges of the Court of Appeal, Hon. Judges of the High Court, District Courts and Magistrate’s Courts, We are gathered here today to ceremonially welcome the 47 Chief Justice of our country, Hon. Jayantha

ADDRESS BY HIS LORDSHIP THE CHIEF JUSTICE JAYANTHA JAYASURIYA PC, AT THE CEREMONIAL SITTING TO WELCOME HIS LORDSHIP THE CHIEF JUSTICE – 15TH MAY 2019

ADDRESS BY HIS LORDSHIP THE CHIEF JUSTICE JAYANTHA JAYASURIYA PC, AT THE CEREMONIAL SITTING TO WELCOME HIS LORDSHIP THE CHIEF JUSTICE – 15TH MAY 2019

IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CEREMONIAL SITTING -15TH MAY 2019 Attorney-General, Mr. Dappula De Livera, President’s Counsel, President of the Bar Association, Mr Kalinga Indatissa, President’s Counsel; I am honoured and humbled by the warm  welcome and kind sentiments expressed at this solemn occasion.  Read Speech